Home

Har statsarkiva livets rett?

november 16, 2015

Arkivverket skal omorganiserast. Det har vi fått med oss, men korleis? Statsarkiva skal leggjast ned som sjølvstendige einingar, men kva vil det ha å seie for det regionale arkivarbeidet? Svært lite, om vi skal tru informasjonen på Arkivverkets heimeside: «Riksarkivet og statsarkivene opphører som selvstendige institusjoner, men tjenestestedene rundt om i landet og de tilhørende oppgavene vil bestå. Alle oppgaver som statsarkivene i dag utfører skal fortsatt ivaretas i regionene» (min kursiv).

Dette stemmer ikkje heilt, skal eg tru informasjon eg har fått om statsarkiva (eller «tenestestadene») si framtidige rolle i privatarkivarbeidet: Dei vil misse den retten dei i dag har til å avgjere om dei skal ta i mot privatarkiv til bevaring. Slike avgjerder skal takast sentralt.

Dette er problematisk av fleire grunnar. Først og fremst fordi gode resultat i privatarkivarbeidet erfaringsmessig er avhengig av nær og kontinuerleg kontakt med private arkivskaparar lokalt og regionalt. Og det seier seg sjølv at den som skal utvikle og pleie slike kontaktar må ha eit sjølvstendig handlingsrom, visse fullmakter til å drøfte og avtale eventuelle avleveringar. Og kompetansen til å avgjere om eit bestemt privatarkiv er bevaringsverdig, dvs. i kva grad og korleis det dokumenterer regionale og lokale forhold, vil som oftast vere størst regionalt. For det tredje: korleis skal det regionale samarbeidet om privatarkiv kunne fungere når «tenestestadene» blir utan fullmakter – skal dei tre ut av samarbeidet og la dei kommunale arkivinstitusjonane sitje att med ansvaret åleine? Har ein tenkt over korleis kommunane, som finansierer dei kommunale arkiva, vil reagere når staten stikk av frå rekninga?

Det som bør vere openbart, er at omorganiseringa av Arkivverket har konsekvensar for heile det norske arkivlandskapet. Kor store desse vil vere, er det vanskeleg å meine noko om så lenge informasjonen frå Riksarkivet er så sparsam som den så langt har vore. Dei tidlegare riksarkivarane John Herstad og Ivar Fonnes veit truleg meir enn meg, og peikar på eit viktig forhold i eit innlegg i Hamar Arbeiderblad 10.11.15:

Et av statsarkivenes store fortrinn er nettopp en solid og erfaringsbasert kompetanse på regionens statlige virksomhet og hvordan denne avspeiler seg i arkivene. En oppsplitting av statsarkivenes organisasjon og en fjernstyrt prioritering av oppgaver, gir ikke gode utsikter til å ivareta regionenes interesser på samme profesjonelle måte.

Å vere arkivar betyr å vere spesialist på kontekst, understreka den no avdøde kanadiske arkivvitaren Terry Cook. Og kunnskapen om den statlege regionale arkivkonteksten finst i statsarkiva. Og eg må seie at eg deler Herstad og Fonnes si uro om korleis den vil kunne haldast ved like i nye fragmenterte «tenestestader». Utan ei lokal leiing, som kan sjå og følgje opp kompetansebehova i «tenestestadene», kan verdifull fagkompetanse gå tapt.

Desse to spørsmåla – privatarkivarbeidet og den regionale arkivkompetansen i Arkivverket – er såpass viktige at planane om omorganiseringa av Arkivverket må gjerast offentleg kjent. 

Advertisements

2 Responses to “Har statsarkiva livets rett?”

 1. kjerei Says:

  Vet at dette er fulgt av andre poster og at du kanskje har fått mer informasjon om forslagene nå Gudmund, men jeg jeg gjerne kommentere følgende (som jeg også har gjort andre steder):
  Du skriver «Dei vil misse den retten dei i dag har til å avgjere om dei skal ta i mot privatarkiv til bevaring. Slike avgjerder skal takast sentralt». Den retten du forutsetter at statsarkivene har i dag, blir ikke innskrenket av den foreslåtte omorganiseringen. Den er allerede innskrenket (fra sentralt hold) uavhengig av omorganisering (som nå er stanset for en stund). Begrensningene som ER innført (innskjerping vil noen kalle det) kommer av plassmangel i Arkivverket. Det er fremdeles (og det er ingen vedtak eller forslag som sier annet i forbindelse med omorganiseringsforslagene) mulig/tillatt å redde viktige privatarkiver som står i fare for å gå tapt (på regionalt nivå). Men det må selvsagt vurderes om de er viktige nok, slik det alltid har vært ( burde vært) gjort.
  Når det gjelder herrene Herstad og Fonnes sine uttalelser så er det et viktig poeng, men det er også viktig å huske på at et par ting i den forbindelse som minsker betydningen dette poenget bør tillegges debatten. Den regionale kontekstkunnskapen vil fremdeles finnes/måtte finnes og vedlikeholdes på de ulike stedene fordi det skal være personer som arbeider med og betjener det allerede innleverte materialet. For det materialet som skapes i dag i statlige, regionale institusjoner vil de regionale variasjonene være betydelig mindre i dag enn tidligere og i enda mindre grad være gjeldende fremover i tid. Dette fordi disse institusjonene benytter felles nasjonale systemer og sånn sett i større og større grad skaper felles arkiver.

 2. depotdrengen Says:

  Tja. Fleire av dokumenta i omorganiseingsprosessen har som premiss at Arkivverket «organisert i mange mer eller mindre selvstendige institusjoner og avdelinger (frå Arkivverket – en relevant og tydelig samfunnsaktør). Slik har det vore; statsarkivarane har på mange området handla utan sentrale føringar. Eg er klar over at det har vore innstrammingar i det siste, men avisinnlegg frå både Tokel Thime og Eirik Hachvaag Andersen underbyggjer poenget mitt: godt regionalt privatarkivarbeid er avhengig av eit samarbeid mellom arkivinstitusjonar og arkivskapar, der arkivinstitusjonen har handlingsrom til å initiere og drive prosessar fram mot evt avlevering.
  Når det gjeld vedlikhald av regional kontekstkunnskap, er det vel ganske enkelt slik at den er avhengig av planmessig personalpolitikk. Og dette vil vere enklare å gjennomføre når ein har regionale leiarar for kvar institusjon. Ein seksjonsleiar vil nok har skarpare blikk for behova den ho sjølv sit, enn på dei andre «arbeidsstadane».


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: