Home

Farvel til arkivtenesta?

november 10, 2016

Forskrift om offentlege arkiv slår i dag fast i § 2-1 at

Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg. Arkivtenesta skal vere felles for organet. Dersom ikkje særlege omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker.

I framlegget til ny arkivforskrift er denne bestemmelsen fjerna. I staden blir det i § 3 Internkontroll for arkiv bestemt at «[i]nternkontrollen skal dokumentere korleis organet ivaretek arkivansvaret, og korleis arkivfunksjonen er organisert».  Som minstekrav blir det i § 3 a) fastsett at internkontrollen skal innehalde «organisering av arkivfunksjonen og delegeringsfullmakter på arkivområdet, medrekna kvar ansvaret for å forvalte arkiva er plassert».

Eg har forstått at det er ein viss skepsis til dette framlegget i arkivmiljøet, og inviterer difor til å kome med synspunkt i kommentarfeltet nedanfor. Så kva meiner du om denne endringa?

 

Advertisements

6 Responses to “Farvel til arkivtenesta?”

 1. Arnt Ola Says:

  Er internkontrollen ei eiga eining ein eigen ressurs, eller kan det reduserast til ein funksjonalitet i eit NOARKsystem, eller innlemmast i ein virkårleg stillingsinstruks som ei av fleire oppgåver? Isåfall er det ikkje noko framskritt.

 2. Torun Says:

  Jeg vil anta formålet er å legitimere den endrede arbeidsfordelingen mellom arkivar og saksbehandler, men i praksis fragmenterer man i stedet arkivansvaret og reduserer forståelsen for kompetansebehovet.

 3. Rita Says:

  Jeg tenker at jeg er enig med Torun her

 4. Kristine Says:

  «Gml arkivforskrift» slår fast at arkivtjenesten skal være en EGEN enhet og at denne skal være FELLES for virksomheten/organet. «Ny arkivforskrift» sier kun at det skal VÆRE en organisering av arkivfunksjonen. Den sier ikke noe om HVORDAN. Min erfaringer er at der arkiv/dokumentsenter er ledet av én leder høyt plassert i virksomheten, er de som har best dokumentkontroll og dokumentfangst.

  • Svein Amblie Says:

   Først til Arnt Ola: Dersom man tar utgangspunkt en formell definisjon er internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Jeg velger å tolke forslaget ut fra dette. Jeg er tilhenger av en forenkling av forskriften, men å sløyfe §2-1 i sin helhet mister man en viktig presisering som kan føre til en fragmentering og forvitring av ansvaret. Her er jeg enig med Torun. Konsekvensene kan bli flere. Som påpekt en redusert forståelse av kompetansebehovet. Redusert dokumentkontroll og følgelig økt fare for at informasjon som skal unntas offentligheten legges ut. M.a.o. svekket internkontroll. Så kan en spekulere videre i hensikten.

 5. Helge Waaler Says:

  Hensikten: Ved å fjerne denne paragrafen får man ryggdekning for å kutte ned på bemanning innen dokumentforvaltning – ett av flere tiltak blå-blå politikere vil gjøre for å «effektivisere» offentlig forvaltning (dvs.: spare utgifter i staten – det er nemlig lønnsutgifter som er den største utgiftsposten). Å tro at dette ikke vil gå ut over kvaliteten på arkiveringen (dokumentfangst, registrering, offentlighetsvurderinger, ryddige arkiver uten «støy», gjenfinning, bevaring osv.) er som å tro på julenissen. Jeg mener det er helt uforsvarlig og ganske oppsiktsvekkende at ikke flere reagerer. Til syvende og sist blir dette et demokratisk problem – i et representativt dekmokrati må dokumentforvaltningen i staten være av høy kvalitet for å sikre folk sine rettigheter.


Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: