Home

Exit music: The last time.

januar 28, 2020

My talk at the conference «Documenting social processes and movements» 25 September 2019 is finally published: https://depotdrengen.wordpress.com/exit-music-the-last-time/

Eg har publisert ein gammal tekst; eit innlegg eg heldt på dei Nordiske arkivdagane i Tavastehus i 2012, men god nok til å lesast også i dag. Meiner no eg.

Du finn den i sidemenyen.

Finally: the English version of my talk about refugees, records, and archives has been published. You’ll find it in the menu on the right hand side.

Syklane på Storskog

februar 8, 2017

var tittelen på innlegget eg heldt på Samdok-konferansen 31. januar i år. No kan du lese det her, via menyen til høgre.

Catch-22

desember 16, 2016

Der sit ein luring i Kulturdepartementet. Nokon annan forklaring ser eg ikkje på at løyvet til nettskylagring utanlands er plassert som § 22 i framlegget til ny arkivforskrift.

Tittelen til Joseph Hellers roman Catch-22 refererer til ein paradoksal regel som karakterane i boka (amerikanske soldatar i ein flyskvadron under 2. verdskrigen) er underlagt: Dersom du er sinnsjuk, kan du bli fritatt frå aktiv teneste. Men dersom du ber om bli fritatt, er det eit bevis på at du ikkje er sinnsjuk. Paradokset er fullkome: same kva du gjer, har du tapt.

§22 i framlegget til arkivforskrift har denne ordlyden: «Offentlege organ kan lagre digitalt arkivmateriale utanfor Noreg dersom pliktene i arkivlova med forskrifter er regulerte i avtala mellom organet og eigaren av arkivlageret. Organet skal behalde tilgang til, kontroll med og eigedomsrett til sitt eige arkivmateriale». Paradokset i denne paragrafen er at premissen i den første setninga ikkje oppfyller kravet i den andre setninga.

Lagring av arkiv i internasjonale nettskyer er problematisk av fleire grunnar. Her skal eg berre ta opp ein, nemleg den som handlar om jurisdiksjon. Som Kulturdepartementet skriv i sitt høyringsnotat, er det slik at når

informasjon skal bevarast på serverar i utlandet, kan leverandøren vere nøydd til å etterleve reglar i det landet informasjonen er i. Jurisdiksjonsproblematikken har hatt betydning i spørsmålet om ivaretaking av konfidensialitet. Andre lands styresmakter kan for eksempel ta beslag i eller påby sletting av informasjon som eit norsk offentleg organ lagrar på ei skyteneste levert frå utlandet (s.32).

Nettskytenester er globale: Tenesteleverandøren kan vere eit selskap registrert i USA, serverane kan vere plassert i Europa, og dataoperatørane kan sitje i India eller Bangladesh. Flyten av data er grenselaus, og ein kan ikkje «se den grense under skydekket», som ein viss ubåtkaptein kunne ha uttrykt det. Problemet er altså at lovgivinga i den enkelte landet kan trumfe arkivlova med forskrifter, og dermed blir kontrollen med arkivet illusorisk. Og sjølv om Microsoft førebels har fått medhald i rettstvisten med USA om tilgang til e-postserverar utanlands, er utfallet av denne saka på ingen måte gitt. Dersom Microsoft taper, kan den amerikanske staten få tilgang til opplysningar i nettskyer drifta av verksemder registrert i landet.

Det § 22 ikkje seier noko om er personvernet for menneske registrert i arkiv som blir lagra i globale nettskyer. Årsaka er nok at dette er regulert i anna lovverk, nemleg personopplysningslova med forskrifter. Men det bør likevel vere mogleg å leggje til eit forbod mot at skytenesteleverandørar eller styresmakter i dei landa der slike leverandørar er etablert, kan bruke arkivmateriale på andre måtar enn det som uttrykkjeleg er avtalt.

Sidan dette er siste bloggposten i år (dersom ikkje noko spesielt skulle skje, då), vil eg nytte høvet til å ønskje mine lesarar god jul. Og dersom du ikkje har lese Catch-22, bør du setje opp boka på ønskelista. Den er god lesnad!

 

Framlegget til ny forskrift om offentlege arkiv skal vere ei tilpassing til den digitale arkivdanninga (som – og dette er viktig! – eigentleg er eit uttrykk for nye arbeids- og samarbeidsmåtar som brukar digital teknologi). Og nokre delar av framlegget er etter mitt syn i så måte vellukka. Andre delar er det ikkje, slik at framlegget for meg diverre framstår som halvgjort arbeid.

Dette gjeld særleg §§ 13, 14, 15 og 19, som i det alt vesentlege handlar om prosedyrar som er relevante for papirbasert arkivdanning (periodisering, bortsetjing og arkivavgrensing). Alle desse paragrafane er i stor grad gjenbruk av delar av den gjeldande forskrifta, og har liten relevans for digital arkivdanning (verst i så måte er kanskje § 14, med si detaljerte oppskrift på «skarpt» periodeskilje). Det finst kanskje framleis offentlege organ med papirbasert saksbehandling og arkivdanning, men dei er neppe mange, og blir færre år for år. Så eg ser ikkje poenget med å beskrive prosedyrar for arbeidsmåtar som er i ferd med å bli historiske, i ei forskrift som skal vere retningsgivande for offentleg arkivarbeid i det komande tiåret (og sannsynlegvis lenger). Dersom dette er med i framlegget fordi departementet fryktar følgjene av å gjere periodisering, bortsetjing og arkivavgrensing til lovlaust land, vil det vere ei betre løysing med ein paragraf som delegerer ansvaret for å utforme reglar for papirbasert arkivdanning til Riksarkivaren.

Arven frå den gjeldande forskrifta er også synleg på andre område. Dette gjeld §§ 23 og 29, som behandlar overføring av arkiv mellom arkivskaparar i ulike samanhengar, og §§ 18, 24, 25, 26 og 28, som behandlar ulike sider ved avlevering til depot. Noko av arven handlar om at ein tilsynelatande ikkje har klart å frigjere seg frå strukturen i gjeldande forskrift; t.d. er deponering av elektroniske arkiv behandla både i § 18 og 26. Slike veikskapar i den logiske strukturen gjer forskrifta unødvendig vanskeleg tilgjengeleg. Bestemmelsane om avlevering framstår for meg som uferdige, og ikkje godt nok gjennomarbeida. Eg ser t.d. ikkje det store behovet for ein eigen paragraf om tidspunktet for avlevering; dette er ein detalj som t.d. kan leggjast inn i paragrafen om avleveringsplanar (handhevinga av 25 årsregelen er dessutan ortodoksi – den vart fastsett av Muller, Feith og Fruin i 1898 og stått fast sidan då). Men det eg først og fremst saknar, er eit regelverk som behandlar avlevering av arkiv på ein teknologinøytral måte, med felles overordna bestemmelsar for både digitale og papirbaserte arkiv. Detaljar treng ikkje forskriftsfestast på dette nivået, dei kan delegerast til Riksarkivarens forskrift.

Og sidan eg er innom spørsmål om struktur: Kvifor er opninga for utanlandsk skylagring gøymt vekk som § 22 – i kapitlet om arkivprosessar? Dette er vel definitivt ein overordna bestemmelse som høyrer heime i innleiingskapitlet?

Dette innlegget skal handle om noko som ikkje finst i framlegget til ny arkivforskrift, nemleg ein bestemmelse om arkivplikt i private verksemder som utfører offentlege oppgåver. I arkivmeldinga vart dette spørsmålet drøfta av departementet, som viser til ein undersøking som vart gjennomført av Riksrevisjonen under utarbeidinga av rapporten om bevaring og tilgjengeleggjering av kommunale arkiv. Her gjekk det fram at av 150 kommunar som hadde konkurranseutsett tenester, hadde om lag 80% «i liten eller svært liten grad» stilt krav om at dei private aktørane skulle følgje regelverket for offentlege arkiv. Departementet meinte at dette var «urovekkjande, fordi verken oppdragsgivaren, overordna kontrollorgan eller brukarane av tenestene vil få tilgang til dokumentasjon på arbeidet frå den private tenesteytaren … [som] kan gjelde … helse, sosialomsorg og utdanning» (Arkivmeldinga, s. 84). Departementet varsla difor at det i samband med revisjon av arkivlova ville leggje fram «endringar som gjer at verksemder som utfører oppgåver på vegner av det offentlege, skal ha pålegg om å følgje regelverket for offentlege arkiv» (ibid).

No har ikkje departementet lagt fram noko framlegg til ny arkivlov, og ein revisjon av arkivlova kan liggje langt framme i tid. Men i mellomtida er det tvingande nødvendig å få på plass eit arkivregime som sikrar at det blir skapt og bevart påliteleg dokumentasjon for dei som i dag er elevar eller klientar i private skolar eller institusjonar. Dagens arkivlov gir kanskje ikkje heimel for eit generelt påbod om arkivplikt for private som utfører offentlege oppgåver, men det kan stillast krav til oppdragsgivarane, dei offentlege organa som privatiserer offentlege oppgåver. Dette kan t.d. leggjast inn som eit punkt under § 3 om internkontroll for arkiv, der det kan fastsetjast at offentlege organ ved konkurranseutsetjing av offentlege oppgåver skal krevje at dei private aktørane følgjer regelverket for offentlege arkiv.